Cavat-xanh-than-cham-xanh-duong-cheo-trang-ban-to-8-cm-ES-35-2