Cavat-ban-nho-6-cm-do-man-gan-tam-ke-chim-1-duong-manh-ES-13-2