Cavat-caro-do-man-2-soc-cheo-caro-dan-nhau-7-cm-ES-14-2