Ca-vat-xanh-than-reu-caro-bac-xam-kep-ke-cheo-8-cm-CVL-64