ca-vat-nhap-khau-ghi-xam-phoi-ke-soc-cheo-trang-xanh-9-cm-2