ca-vat-do-man-nhap-khau-ke-soc-trang-xanh-8,5-cm-2