Cavat-xanh-than-ke-soc-cheo-zigzag-do-man-7-cm-ES-8-1