Cavat-xanh-than-cham-bi-trang-caro-anh-xanh-duong-8-cm-that-san-keo-khoa-TS-44-1