Cavat-xanh-than-dam-cham-vuong-trang-ngam-do-6-cm-ES-2-3