Cavat-xanh-than-ke-soc-cheo-xanh-da-troi-den-don-kep-7-cm-ES-19-3