Mang-set-nhap-khau-mau-bac-pha-vang-chu-nhat-da-den-JPB-119-1