ca-vat-nhap-khau-do-man-soc-cheo-trang-nau-8,5-cm-2