ca-vat-xanh-than-ke-soc-cheo-day-manh-bong-san-cham-liti-7-cm-1